Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς, ή αλλιώς triplex καρδιάς, είναι μια μη
επεμβατική εξέταση, ανώδυνη, και χωρίς ακτινοβολία. Πραγματοποιείται με τον ασθενή
στην αριστερή πλάγια θέση και διαρκεί περίπου 15-30 λεπτά. Δε χρειάζεται κάποια
προετοιμασία από τον ασθενή.
Ένας ειδικός ηχοβολέας χρησιμοποιείται σε επαφή με το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα του
ασθενούς για την εκπομπή κυμάτων υπερήχων που ανακλώνται από την καρδιά και
δημιουργούν μια εικόνα αυτής και των γύρω δομών στην οθόνη του μηχανήματος.
Συμπληρωματικά, χρησιμοποιείται μια μικρή ποσότητα γέλης (gel) στην άκρη του ηχοβολέα
για την αύξηση της αγωγιμότητας των υπερηχητικών κυμάτων.
Με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα ηρεμίας εκτιμώνται η ανατομία, οι διαστάσεις και η
λειτουργικότητα των καρδιακών κοιλοτήτων, ανιχνεύεται η στένωση ή ανεπάρκεια των
καρδιακών βαλβίδων, και η διαστολική λειτουργία της καρδιάς. Έτσι, συμβάλλει στην
διάγνωση ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου (κάποια περιοχή του μυοκαρδίου δεν
κινείται σωστά), μιας βαλβιδοπάθειας, των επιπτώσεων της χρόνιας υπέρτασης στην
καρδιά, και λοιπά.
Οι κυριότερες ενδείξεις για αυτή την εξέταση είναι οι εξής: